Đã đăng ký độc quyền với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam