Đàn gà ta Gò Công là đàn gà đầu tiên của Vùng ĐBSCL được công nhận